להזמנת כרטיסים חייגו 9377*

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לתחרויות הקולנוע הישראלי

תחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני

ההרשמה נסגרה. בהצלחה לכל הנרשמים.

 

תקנון תחרות אמנות וידאו וקולנוע ניסיוני

פסטיבל הקולנוע ה- 34 ירושלים -13-23.7.2017

 

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה - 34 ירושלים יקיים, גם השנה, שלל תחרויות נושאות פרסים לקולנוע הישראלי.

במסגרת הפסטיבל תקיים הנהלת הפסטיבל את תחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני המופקת על ידי "מרכז מעמותה לאמנות ומחקר" בתמיכת קרן משפחת אוסטרובסקי (להלן: "התחרות").

תקנון התחרות המתפרסם להלן הינו התקנון המחייב עבור יוצרים ישראליים בתחום אמנות הוידאו וקולנוע ניסיוני אשר מעוניינים להגיש את סרטיהם למועמדות להשתתפות בתחרות.

                                                                               

1.       שלב המיון ומועדי ההגשה לשלב המיון:      

(1.1)   ניתן להגיש למועמדות להשתתפות בתחרות סרטים ניסיוניים קצרים שהופקו בין השנים 2016-2017, על ידי יוצרים אזרחי ישראל.

(1.2)   אין להגיש סרטים אשר היו מועמדים בתחרות בשנים קודמות.

(1.3)   כל יוצר רשאי להגיש למועמדות לתחרות יצירה אחת בלבד.

(1.4)   הגדרת "סרט ניסיוני קצר": עד 15  דקות.

(1.5) ועדת המיון תיבחר ע"י הנהלת הפסטיבל לפי שיקול דעתה הבלעדי תורכב מאנשי ונשות מקצוע מתחום הקולנוע. ועדת המיון תבחר מבין הסרטים שהוגשו להתמודדות בתחרות את הסרטים שיתקבלו  לתחרות. מובהר כי הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לקבל לתחרות גם סרטים שלא יעמדו בקריטריונים לעיל על פי שיקול דעתה.  ועדת המיון לא תהיה חייבת לנמק את החלטותיה. מספר הסרטים אשר ישתתפו בתחרות יקבע על פי שיקול דעת ועדת המיון והנהלת הפסטיבל.

(1.6)   ההרשמה לשלב המיון לתחרות תחל ביום ד', 1/2/17 ותסתיים ביום ה', 20/4/17 בשעה 12:00.

(1.7)   ההרשמה תתבצע באתר הפסטיבל (www.jff.org.il). הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לפרסם הנחיות שונות ליוצרים ולהאריך את המועד אחרון להגשת מועמדות לתחרות באמצעות פרסום באתר הפסטיבל. באחריות היוצרים להתעדכן באתר הפסטיבל כאמור.

(1.8) לא ניתן לערער על החלטות הנהלת הפסטיבל ו/או החלטות ועדת המיון, אשר תכריע על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום תנאי הסף להגשת סרט למועמדות, לרבות בדבר התאמתו של סרט לקטגוריה בתחרות ולעצם קבלתו לתחרות.

                                                               

2.       פורמט ההגשה:                   

(2.1)   פורמט הגשת הסרטים לשלב המיון הינו באמצעות לינק מאובטח לצפייה ישירה, ללא צורך בהורדתו מהאינטרנט על מנת לצפות בו. יש להתיר את הגישה לסרט ללא הגבלת זמן ולאפשר צפייה של יותר מאשר משתמש אחד בו זמנית.

                                                               

3.       תנאי ההרשמה לשלב המיון לתחרות:           

(3.1)   מועמדות לשלב המיון בתחרות תוגש ע"י המפיק/ה או מי שהוא בעל מלוא הזכויות להפצת הסרט בישראל ובעולם (להלן: "היוצרים" או "המגיש").

(3.2)   אין בסרט הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ואין בו כל הפרה של כל דין, לרבות כל פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או פרטיותו ו/או עוולה אחרת.

(3.3)   הפרטים שימולאו בטופס ההרשמה ישמשו את הפסטיבל לתכניה, לאתר האינטרנט ולחומרים פרסומיים נוספים. יש להקפיד על תקינות הפרטים ועל דיוקם.

(3.4) בתום הליך ההרשמה האלקטרוני תופיע חלונית המאשרת כי הפרטים נקלטו במערכת. עם זאת, ההרשמה לשלב המיון תאושר רשמית רק לאחר קבלת אישור ממנהל התחרות על קבלת החומרים באופן תקין ועל היוצרים לוודא קבלת אישור זה.

                                               

4.       קבלת הסרטים לתחרות והגשת חומרים:

(4.1)   על היוצרים שסרטיהם עברו את שלב המיון והתקבלו לתחרות להגיש עותקי הקרנה סופיים, עם כתוביות באנגלית בגוף הסרט, עד לתאריך 5/6/17. כן יגישו היוצרים תיק עיתונות בעברית ובאנגלית ובו: סינופסיס, רשימת קרדיטים, שלוש תמונות סטילס מהסרט באיכות dpi300 ומעלה, תמונת במאי/ת, טריילר, שלושה עותקים מכרזת הסרט, וקטע וידאו באורך שלוש דק' מתוך הסרט.

פורמט הגשת הסרטים להקרנה בפסטיבל יתואם עם היוצרים לאחר קבלתם לתחרות.

(4.2) הסרטים שיתקבלו לתחרות יוצגו בפסטיבל בפני קהל שחלקו רוכש כרטיסים וחלקו מוזמנים. קהל המוזמנים יורכב ממוזמני הפסטיבל ומוזמני הפקת הסרטים. כמות המוזמנים תקבע על ידי הנהלת הפסטיבל.

(4.3)   הסרטים שיתקבלו לתחרות יוצגו לחבר השופטים במועדים שייבחרו ע"י הנהלת הפסטיבל.

                                                               

5.       פרסים:   

(5.1)   בתחרות יוענקו שני פרסים: פרס ראשון ופרס שני. הפרסים יפורסמו לקראת קיום התחרות.

(5.3)   הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב או לצמצם את קטגוריות הפרסים, בהתאם לשיקול דעתה.

(5.4)   חבר השופטים בתחרות יקבע ע"י הנהלת הפסטיבל, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ויורכב מגורמים בתחום הקולנוע או האמנות.

(5.5)   תנאי להשתתפות בתחרות ולקבלת הפרס הינו התחייבות היוצרים שסרטיהם יזכו בתחרות להציג את סרטם בעתיד עם שקופית המתארת את קטגוריית הזכייה בתחרות, בצירוף לוגו רשמי של הפסטיבל בעברית ובאנגלית. השקופית תופק ע"י מפיקי הסרט ותועבר לאישור הנהלת הפסטיבל.

(5.6)   יוצרי הסרטים שיזכו בתחרות ידרשו לשלוח עותק סופי של הסרט מתורגם לאנגלית עד לתאריך 3/9/17 בתוספת שקופית הזכייה, על מנת שניתן יהיה לשלוח את העותק לתורמים לתחרות ולפסטיבל. באפשרות היוצרים להוסיף לעותק  "טיים קוד" או "סימן מים".

(5.7)   גובה הפרס נתון לשיקול דעת התורמים והנהלת הפסטיבל. מובהר כי סכום הפרס הינו סכום ברוטו, ממנו  ינוכו מיסים וכל תשלום חובה אחר ככל וישנו, כחוק.

 

6.       כללי:       

(6.1)   טופס שלא מולא ונחתם כנדרש, לא ייקלט במערכת, ולא יתקבל לשלב המיון. באחריות היוצרים לוודא קבלת אישור בדבר הגשת הסרט כאמור בסעיף 3.5 לעיל.

(6.2)   הנהלת הפסטיבל אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למגיש ו/או למי מיוצרי הסרט ו/או מי מטעמם בקשר עם השתתפותם בתחרות, ולרבות בשל אי קבלת הסרט להשתתפות בתחרות. מובהר כי המגישים יישאו בהוצאות ההשתתפות בתחרות, ככול וישנן , לרבות הוצאות בגין שליחויות שונות אם יידרשו, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, החזר הוצאות, פיצוי או שיפוי מאת הנהלת הפסטיבל ו/או ממרכז מעמותה לאמנות ומחקר.

(6.3)   הנהלת הפסטיבל ומרכז מעמותה לאמנות ומחקר רשאיות להקרין כל סרט שהתקבל לתחרות, במספר מועדים שייבחרו על ידן במהלך כל ימי הפסטיבל. מספר ההקרנות ומיקומן יהיה בשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל ומרכז מעמותה לאמנות ומחקר.

יוצרי הסרטים שיזכו בתחרות נותנים בזאת להנהלת הפסטיבל ולמרכז מעמותה לאמנות ומחקר זכות בלתי חוזרת להקרין סרט שזכה בתחרות, פעם אחת נוספת, לאחר קיום הפסטיבל, במועד ובאופן שיקבע על פי שיקול דעתן, וזאת ללא תמורה.

הנהלת הפסטיבל רשאית להפסיק את התחרות  על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הנמקה.

הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמה רשאית ליצור בכל עת קשר עם יוצרי הסרטים שהגישו מועמדות להשתתפות בתחרות כולם או חלקם בהקשר רלוונטי.

(6.4)   הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל קבלה של סרט לתחרות ו/או להימנע מהקרנתו בפסטיבל, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ובין היתר במידה ויתעורר חשש, לפי דעתה לאי קיום תנאי הקבלה או ההגשה ו/או אי קיום התחייבויות יוצרי הסרט בהתאם לתקנון התחרות, לרבות בעניין הגשת חומרים ושיתוף פעולה עם הנהלת הפסטיבל. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים כאחד.

(6.5)   מגיש סרט מתחייב לפצות את פסטיבל הקולנוע וכל מי מעובדיה ו/או מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרם כתוצאה מהפרת הצהרה ו/או התחייבות של המגיש בקשר לסרט, ו/או לעצם הגשתו למועמדות בתחרות.

(6.6)   פרסומי יחסי ציבור ו/או קידום מכירות אודות הסרטים שיתקבלו לתחרות יעשו בתיאום עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל.

(6.7)   יוצרי הסרטים המתקבלים לתחרות יחויבו לשתף פעולה באופן מלא עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל, ובכלל זאת להתראיין לפלטפורמות תקשורתיות שונות, על מנת לקדם את הקרנת הסרט בפסטיבל. הדבר אמור גם במקרים בהם הסרט מופץ או יופץ מסחרית שלא בסמוך למועד הקרנתו בפסטיבל.            

(6.8) נוסח התקנון המתפרסם באתר הפסטיבל הוא הנוסח המחייב לעניין מועמדות ו/או השתתפות בתחרות.

הגשת סרט כמועמד לתחרות יחשב אישור כי המציע קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את מכלול הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון הוא יחשב כמי שהסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים כאחד.

(6.9)   סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או בקשר לסרט ו/או לכל שימוש בסרט ו/או כל עניין אחר הקשור לפסטיבל תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכז מעמותה לאמנות ומחקר, בדוא"ל:

prod@mamuta.org

                                                                               

בהצלחה ונתראה בפסטיבל!

ההרשמה נסגרה. בהצלחה לכל הנרשמים.

הדפסשלח לחבר
חזרה לראש העמוד
סינמטק ירושלים
דרך חברון 11
ירושלים, 91083
טלפון | 02.5654333
קופות | 9377*